Διαχειριση Τεχνικων Εργων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ολοκληρωμένη κάθετη λύση για τεχνικές εταιρείες για την παρακολούθηση των έργων τους, του ανθρωπίνου δυναμικού, του εξοπλισμού, των οχημάτων, των εργαλείων κ.α. πολλά.

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση εγγυητικών, διαχείριση καλής Εκτέλεσης. Προϋπολογισμοί έργου με πρόβλεψη, κόστος και ποσό προσφοράς. Αναλυτικά Τιμ/για, Λογ/σμοί, Ανακεφαλαιωτικοί. Χρονικός Προγραμματισμός έργων μέσα από διαγράμματα GANTT. Συγκεντρωτική παρακολούθηση του έργου σε συνδιασμό με το Παρουσιολόγιο όπου βγαίνει τελικό αποτέλεσμα ανα έργο για Έσοδα, Έξοδα, Δαπάνες (επιμερισμένες ανα χρέωση έργου ή με κατευθείαν χρέωση δαπάνης στο έργο), κράτηση καλής εκτέλεσης, Υπολογισμός Μισθοδοσίας για ΙΚΑ αλλά και για οικοδομικά (σε συνδιασμό με το παρουσιολόγιο), Τελικό Αποτέλεσμα έργου. Κωδικοποίηση έργων και κέντρων κόστους. Διαχείριση πολλαπλών έργων και υποέργων καθώς και κέντρων κόστους. Δυνατότητα παρακολούθησης των εσόδων, των εξόδων, των εισπράξεων, των πληρωμών ανά έργο ή υποέργων . Δήλωση εργαζομένων ανα έργο.

 

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Τήρηση ιστορικού ενεργειών σε αυτά με την χρήση του CRM.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ. Δημιουργία όλων των απαραίτητων λογιστικών εντύπων - καταγραφών - απεικονίσεων με την δύναμη του λογισμικού Softone.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΠΣ. Aνάκτηση των βασικών στοιχείων Μητρώου για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Επιτηδευματίες από την καρτέλα πελατών και προμηθευτών, με βάση τον Α.Φ.Μ. τους.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Συνεργεία και αρχείο εργαζομένων με δυνατότητα καταχώρησης πληθώρας προσωπικών στοιχείων. Ημερήσια απασχόληση ανά έργο – υποέργο και απεικόνιση ανα μεροκάματο και ωράριο εργασίας.  Ημερολόγιο Εργασίας. Υπολογισμός κόστους ανα μήνα. Δυνατότητα παρακολούθησης συμφωνημένου μισθού και μεροκάματου και σχεδιασμός θεωρητικού πλάνου εργασίας και υπολογισμός κόστους αυτού.

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ. Παρέχεται ειδικό διαχειριστικό εργαλείο στους εργολάβους όπου μπορούνε με 2 κινήσεις να παρακολουθήσουν το εργοτάξειο τους ηλεκτρονικά. Περιβάλλον καταχώρησης απασχόλησης ανα ημέρα , ανα έργο, ανα εργαζόμενο. Έλεγχος πιθανής καταχώρησης του εργαζόμενου σε άλλο έργο σε ωράριο που έχει ήδη δηλωθεί από άλλο εργολάβο. Καταχώρηση νέου εργαζόμενου και αποστολή των εγγράφων στα κεντρικά. Το εργαλείο των εργολάβων χρησιμοποιείτε ακόμα και απο ένα απλό tablet.

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Αρχείο Εργαζομένων. Παρακολούθηση καρτέλας εργαζόμενου. Προσωπικές συμφωνίες με εργαζόμενο. Έντυπα εργαζόμενου. Γέφυρα υπολογισμού μισθοδοσίας. Γέφυρα αυτόματης χρέωσης από το παρουσιολόγιο στην καρτέλα του εργαζόμενου. Δημιουργία μαζικής πληρωμής μέσω τράπεζας των εργαζομένων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κάθετη λύση για τις εταιρείες διαχείρισης τεχνικών έργων που παρακολουθεί τον εξοπλισμό τους είτε πρόκειτε για οχήματα, είτε για πάγιο εξοπλισμό, είτε εργαλείο. Παρακολουθεί το μητρώο εξοπλισμού είτε ιδιόκτητου είτε μισθωμένου.

 

 

Χρήση- Απασχόληση εξοπλισμού. Αναλυτική παρακολούθηση συντήρησης εξοπλισμού. Αναλυτική παρακολούθηση επισκευών εξοπλισμού. Αυτόματη ενημέρωση για την περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού. Ενημέρωση για την ανανέωση των ασφαλειών, σημάτων κ.α. Αναλυτική παρακολούθηση των εξόδων των οχημάτων (επισκευές, καύσιμα κλπ). Καρτέλα οχήματος. Παρακολούθηση αρχείου κίνησης.

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Καρτέλα / υπόλοιπα προμηθευτών. Ενηλικίωση υπολοίπων προμηθευτών.

ΑΓΟΡΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Διαχείριση αγορών, τιμοκατάλογοι χονδρικών λιανικών πωλήσεων και αγορών.

ΑΠΟΘΗΚΗ.  Διαχείριση ειδών, τήρηση ορίων ασφαλείας και παραγγελίας. Παρακολούθηση των χρεώσεων ανα όχημα. Παρακολούθηση των αποθηκευτικών χώρων των έργων.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ. Προγραμματισμό πληρωμών – εισπράξεων των συνεργείων, εργαζομένων.

ΠΡΟ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. Σύνταξη προϋπολογισμού κόστους, χρονοδιάγραμμα (Gantt) ανάπτυξης του έργου.

ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ. Διαχείριση των εσόδων – εξόδων, πιστωτικά υπόλοιπα, αξιόγραφα - επιταγές.

CRM Καταχώρηση των ραντεβού υποχρεώσεων, εργασιών, κλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του Softone CRM θα βρείτε εδώ.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ. Στατιστικά αποτελέσματα και εκτυπώσεις. Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών. Εξαγωγή των δεδομένων σε Ms Word, Excel, HTML, PDF και άλλα format

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μεταφορά δεδομένων πελατών, προμηθευτών, ειδών από άλλες εφαρμογές.

Contact info

Χειμαριώτου 11,
Κάτω Πατήσια,
Αθήνα
info@xit.gr
+30 2108318018