Σύστημα καταγραφής εργαζομένων (Human Resource Management) ονομάζεται ένα σύστημα κανόνων ή μια συλλογή από συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής που εστιάζονται στην αυτοματοποίηση και βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές σχετίζονται με την διαχείριση και καταγραφή βασικών πληροφοριών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά, ένα σύστημα HRM διαχειρίζεται δεδομένα που αφορούν στα ακόλουθα:

- Στις άδειες εργαζομένων
- Στις ασθένειες / απουσίες εργαζομένων
- Στη μισθοδοτική διαδικασία
- Στην κοστολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού
- Στη διαχείριση συμβάσεων εργασίας
- Στις διαδικασίες ωρομέτρησης ροών εργασιών
- Στον καθορισμό θέσεων και καθηκόντων
- Στην αξιολόγηση του προσωπικού
- Στην εκπαίδευση του προσωπικού

 

Το HRM παρέχει στη σύγχρονη επιχείρηση δύο πολύ σημαντικά οφέλη.

Πρώτον, επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό.

Δεύτερον, αναβαθμίζει τον ρόλο της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού από λειτουργικό/διαχειριστικό σε στρατηγικό.

 

Συγκεντρωτικά, τα οφέλη που απολαμβάνει μία επιχείρηση από την εφαρμογή συστήματος HRM είναι:

1. Ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού
2. Η μείωση λειτουργικού κόστους με την απαλλαγή μεγάλου όγκου εργασιών από τα στελέχη του διοικητικού προσωπικού
3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων
4. Η εύκολη διαχείριση των συναλλαγών μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης
5. Η on-line και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση και εξυπηρέτηση των εργαζομένων
6. Ο αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας βάσει συλλογικών, εταιρικών ή ατομικών συμβάσεων
7. Η κοστολόγηση έργων
8. Η παρακολούθηση κέντρων κόστους
9. Η δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει σεναρίων πολιτικής αμοιβών

Contact info

Χειμαριώτου 11,
Κάτω Πατήσια,
Αθήνα
info@xit.gr
+30 2108318018